اسراب

خاطرات همفر

خاطرات همفر، خاطرات یک جاسوس انگلیسی است که به وسیله‌ی هوش بالای خود شخصیت " محمد بن عبدالوهاب "، بنیان‌گذار وهابیت را شکل می‌دهد. گرچه در وجود راوی این کتاب تردید کرده‌اند اما قطعاً اگر به چشم یک داستان هم خوانده شود، شما را با قدرت استعمار و کارکردهای آن آشنا می‌کند.
از بخش‌های شاخص کتاب می‌توان به سخنان وزیر استعمارات بریتانیا اشاره کرد. او در جایی به همفر می‌گوید: ما امروز بذری می‌کاریم که شاید صدها سال دیگر ثمر دهد.

  • محمد حسین مرادی