اسراب

اسراب تمام دلنوشته ها و خط خطی های یک انسان است که دوست دارد کتاب بخواند و لذت کتاب خواندن را به دیگران بچشاند و هم چنین پاسخی است به دغدغه ها و پریشانی هایی که موجود شگفت انگیزی چون کتاب در درون آدمی ایجاد میکند.